Archieven

Het vreemdelingenrecht verder uitgelegd

Dagelijks staan er artikelen in de krant over de termen vreemdelingen, asielzoekers of vluchtelingen. Deze woorden worden vaak door elkaar gebruikt, maar toch betekenen ze allemaal wat anders.

Wat is een vreemdeling?

Onder vreemdeling verstaan we een persoon die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt en mensen die niet ‘als Nederlander’ worden behandeld. Juridisch gezien zijn bijvoorbeeld Molukkers geen vreemdeling noch beschikken ze over de Nederlandse nationaliteit. Dit omdat een groot deel van de Molukkers stateloos is of de Indonesische nationaliteit heeft. Toch worden ze behandeld als Nederlander.

Asielzoekers en vluchtelingen

Een asielzoeker is een vreemdeling die zijn land heeft verlaten en een asielaanvraag indient bij de Nederlandse overheid. Een asielvergunning wordt alleen aan mensen toegekend die niet meer in hun thuisland kunnen blijven. Bijvoorbeeld omdat hun leven in gevaar is, of omdat iemand bang is voor vervolging in zijn land omdat hij van een bepaald ras is of bij een bepaalde sociale groep hoort, zoals homoseksuelen. Een vluchteling is iemand die zijn land van herkomst is ontvlucht uit vrees voor geweld of zijn leven.

Mensen met een verblijfsvergunning

Tevens zijn er mensen die geen problemen hebben in hun eigen land en die toch graag in Nederland willen wonen. Denk aan werknemers die worden gevraagd om te komen werken voor een Nederlands bedrijf. Of studenten die hier een aantal maanden of jaren willen studeren. Of iemand die met een Nederlander trouwt. Hoewel deze mensen geen bescherming (asiel) aanvragen, hebben ze wel een reguliere verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen wonen. Deze mensen vallen ook onder de noemer ‘vreemdeling’.

Marie-Hélène is geboren in Frankrijk en beschikt over de Franse nationaliteit. Tijdens een vakantie in Nederland heeft zij vijfentwintig jaar geleden de Nederlandse Jacob leren kennen. Inmiddels zijn Marie-Hélène en Jacob al twintig jaar getrouwd en wonen al die jaren in Nederland. Marie-Hélène heeft altijd haar Franse nationaliteit behouden en voor de Nederlandse wet is zij dus een vreemdeling.

Wat is het vreemdelingenrecht?

Vreemdelingen krijgen te maken met het vreemdelingenrecht, een onderdeel van bestuursrecht. Binnen dit recht staat de relatie tussen overheid en burger centraal. Het vreemdelingenrecht betreft alle regels omtrent:

 • toelating van vreemdelingen
 • verblijf van vreemdelingen
 • verwijdering van vreemdelingen

Het vreemdelingenrecht bestaat uit twee onderdelen: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht. Iemand die om veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land van herkomst kan terugkeren valt binnen het asielrecht. Het regulier vreemdelingenrecht heeft geen betrekking op asiel zoals het verblijf van een student om in Nederland te studeren of iemand die herenigt wil worden met zijn of haar gezin in Nederland.

Wettelijke bronnen

Onderdelen van het vreemdelingenrecht kunnen teruggevonden worden in onder andere de volgende bronnen:

Regels en wetten

Zoals gezegd, maakt het vreemdelingenrecht deel uit van het bestuursrecht. Daarom is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op beslissingen en procedures in het vreemdelingenrecht. Belangrijke regels en wetten over vreemdelingenrecht vind je hier:

Hulp bij juridische vertalingen

Omdat het vreemdelingenrecht te maken heeft met mensen die vaak een andere taal spreken, kan het handig zijn om de diensten van een vertaalbureau in te schakelen. Buro Juridische Vertalers beschikt over kundige en ervaren juridische vertalers met de juiste kennis om uw juridische documenten te vertalen van en naar alle talen. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Foto: Flickr

Ondernemingsrecht: de juiste juridische kennis vertaald naar je eigen taal

Ondernemers hebben in de regel met verschillende kwesties te maken waar het ondernemingsrecht op van toepassing is. Je hebt bijvoorbeeld een geschil met een van de aandeelhouders. Of je hebt onenigheid over een afgesloten contract. Of er is iets voorgevallen waardoor je een bestuurder van de B.V. aansprakelijk wilt stellen. Al deze voorbeelden kunnen terugkomen onder de noemer: ondernemingsrecht.

Wat is het ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht is een specialistisch vakgebied en onderdeel van het Nederlandse privaatrecht dat zich bezighoudt met rechtspersonen. Ondernemingsrecht is alleen van toepassing op bedrijven en organisties met een winstoogmerk. Onder het ondernemingsrecht valt onder andere:

 • het oprichten van N.V.’s en B.V.‘s
 • het wijzigen van statuten
 • het leveren van en de uitgifte van aandelen
 • het inbrengen van IB-ondernemingen in een B.V.
 • het ontbinden en liquideren van rechtspersonen
 • het opmaken en wijzigen van contracten

In het kort houdt het ondernemingsrecht zich dus bezig met aspecten die zijn gericht op het faciliteren en reguleren van het ondernemerschap.

Een rechtsvorm kiezen

Wanneer je in Nederland een bedrijf wilt starten, dien je doorgaans een juridische rechtsvorm te kiezen:

 • eenmanszaak
 • personenvennootschap: vennootschap onder firma (vof), maatschap en commanditaire vennootschap (cv)
 • kapitaalvennootschap: besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv)
 • coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij
 • vereniging (hierbij is het ondernemingsrecht alleen in bepaalde gevallen van toepassing)
 • stichting (hierbij is het ondernemingsrecht alleen in bepaalde gevallen van toepassing)

Welke juridische rechtsvorm het meest geschikt is voor jouw onderneming hangt af van het soort onderneming dat je wilt gaan voeren. Omdat de keuze voor een bepaalde rechtsvorm juridische en economische gevolgen heeft, is het van belang je goed te laten informeren over de voor- en nadelen van je keuze.

Internationaal ondernemingsrecht

Zaken doen gebeurt meer en meer internationaal. Niet alleen grote multinationals doen internationaal zaken. Tegenwoordig moeten ook kleinere bedrijven de wereldwijde markt op om te kunnen blijven voortbestaan. Dankzij internet is internationaal zaken doen een stuk makkelijker geworden.

Wel is het verstandig om, wanneer je zaken wilt gaan doen buiten onze landsgrenzen, een goede kennis te hebben van het internationaal ondernemingsrecht en kennis van de lokale wet- en regelgeving van het land waar je zaken wenst te doen.

Kennis vergaren

Welk recht kies je als er bijvoorbeeld een contract wordt afgesloten door twee partijen in twee landen? Procederen is namelijk in bepaalde landen zeer duur en neemt veel tijd in beslag. Sommige sommige landen hanteren een kortere verjaringstermijn, wat weer consequenties kan hebben voor een openstaande vordering. Goede kennis van zaken is bij zaken doen in het buitenland van groot belang.

Professionele juridishe hulp

Dit soort informatie vergaren is essentieel bij het maken van een juiste keuze in een internationaal avontuur. Meestal is de voorhanden zijnde informatie in de taal van het land zelf en spreek je vaak de taal niet of niet genoeg. Of het nu gaat om een contract met een Franse onderneming of investeren in een opkomende markt als Turkije; het professioneel laten vertalen van juridische documenten kan van groot belang zijn bij internationaal zaken doen.

De juridische vertalers van Buro Juridische Vertalers hebben ruime ervaring en kennis van (internationaal) ondernemingsrecht en helpen graag. Vraag daarom vrijblijvend een offerte aan voor de vertaling van een juridisch document.

Foto: Flickr

Proef om Franstalige student warm te maken voor Nederlands

Eind deze maand zal het Huis van het Nederlands Brussel een nieuwe campagne lanceren. Het gaat hier om een proefproject om Franstalige studenten warm te maken voor het leren van de Nederlandse taal.

Geen baan door gebrek aan kennis van het Nederlands

Willy Segers, Vlaams Volksvertegenwoordiger, legt uit: “Voor veel jongeren die afstuderen in het Franstalig onderwijs in Brussel is een gebrek aan een degelijke kennis van het Nederlands een serieuze handicap bij het zoeken naar een job. Het probleem zit hem in het feit dat in verschillende technische en beroepsscholen enkel Engels aangeboden wordt. Al lijkt Nederlands misschien niet meteen ‘sexy’ voor de jongeren, het is wel de sleuteltaal voor een job in onze hoofdstad en zeker in het Vlaams Gewest”.

Waar en waarom wordt er Nederlands gesproken in Brussel

Tijdens de proef staan als eerste technische scholen in Brussel op het programma. De campagne organiseert een rondleiding door de hoofdstad om jongeren aan te tonen waar er Nederlands wordt gesproken in Brussel en waarom ze deze taal nodig hebben. Aansluitend aan de rondleiding vindt er een presentatie plaats in het Huis van het Nederlands. Om aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten komen tijdens de rondleiding werk, vrije tijd, sport en andere elementen aan bod.

Taalaanbod op Brusselse scholen

Het pilotproject loopt van eind augustus tot december 2016. Het doel is om in 2017 een structureel aanbod gereed te hebben zodat Brusselse Franstalige scholen de Nederlandse taal kunnen aanbieden. Het Huis van het Nederlands geeft aan dat er een grotere communicatie-actie op touw staat om deze verandering onder de aandacht te brengen.

Verschillende Nederlandstalige Brusselse instellingen dragen bij aan de proef. Voor de verschillende opleidingen, workshops, informatiemomenten en rondleidingen werken onder andere de volgende bedrijven mee: Jes Brussel, de Werkwinkel en de Leerwinkel, Muntpunt, Bruzz, De Beursschouwburg, VGC-Sportdienst en Vokans.

Foto: Flickr

Wat is het (internationaal) arbeidsrecht?

Elk bedrijf in Nederland krijgt te maken met wetten en regels. Heb je als bedrijf werknemers in dienst of ben je zelf een werknemer, dan is het van belang om op de hoogte te zijn van het arbeidsrecht.

Het arbeidsrecht vormt een integraal onderdeel van sociaal recht. In Nederland regelt het arbeidsrecht de verhouding tussen werkgever en werknemer en alles wat daarmee samenhangt zoals het collectief arbeidsrecht en ambtenarenrecht, medezeggenschap, reorganisatie, sociale zekerheid, stakingsrecht, pensioenrecht en integriteit en gelijke behandeling.

Arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een werkgever-werknemerrelatie wanneer iemand door middel van een arbeidsovereenkomst zich er toe verbindt om onder het gezag van een werkgever te werken. Heb je een arbeidsovereenkomst gesloten, dan krijg je te maken met het arbeidsrecht. Maar ook ambtenaren en werknemers die op basis van een uitzendovereenkomst werken, krijgen te maken met het arbeidsrecht.

Waarom is er het arbeidsrecht?

De werkgever heeft een dominante positie. Om de rechten van de werknemer te beschermen tegen deze dominante positie is er arbeidsrecht nodig. De werkgever wordt verplicht door het arbeidsrecht om bijvoorbeeld zijn werknemers een minimumloon te betalen. Of ze vakantiedagen te geven. Wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, komt ook het arbeidsrecht om de hoek kijken. Een groot deel van het arbeidsrecht heeft betrekking op ontslag.

Arbeidsrecht in het Burgerlijk Wetboek

De belangrijkste regels van het arbeidsrecht staan beschreven in het Burgerlijk Wetboek in boek 7, titel 10. Hierin worden bepalingen beschreven over het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich beiden moeten houden. Een aantal belangrijke onderwerpen over het arbeidsrecht zijn:

Internationaal arbeidsrecht

Word je als werknemer uitgezonden naar het buitenland als expat, dan wil je weten welk recht van toepassing is op je arbeidsovereenkomst. Of tot welke rechter je je moet wenden als je een geschil hebt met je werkgever. Of je bedrijf werkt internationaal en je hebt werknemers in andere landen. In beide gevallen krijg je te maken met het arbeidsrecht van meerdere landen en met Europese regelgeving.

Afspraken maken

In een alsmaar mondialer opererende economie wordt het internationaal arbeidsrecht steeds belangrijker. Het internationaal arbeidsrecht bepaalt niet alleen welk recht van toepassing is, maar ook bij welke rechter je terecht kunt. Soms is het mogelijk om afspraken met elkaar daarover te maken, maar het internationaal recht bevat ook regels waarvan niet afgeweken mag worden.

Internationale verdragen

De regelgeving over internationaal arbeidsrecht is zeer complex en neergelegd in verschillende internationale verdragen. Daarnaast veranderen deze verdragen op regelmatige basis. Ook duikt steeds de vraag op of de landen van het recht of de rechter waartussen gekozen moet worden lid zijn van het betreffende verdrag.

In principe geldt het recht van het land dat partijen overeengekomen zijn in de arbeidsovereenkomst. Vaak is dat het land waar de werknemer werkt of woont. In het geval dat de arbeidsovereenkomst nauwer verbonden is met een ander land dan het land waarvan het recht is gekozen, kan het recht van dat land het gekozen recht aan de kant zetten. Hebben beide partijen geen toepasselijk recht gekozen, dan geldt het recht van het land waarmee de arbeidsovereenkomst de meeste aanknopingspunten heeft.

Juridisch advies

Omdat het internationaal arbeidsrecht zo complex is, is het verstandig om goed juridisch advies in te winnen. Bij het vertalen van juridische documenten kan Buro Juridische Vertalers u uitstekend van dienst zijn. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen.

Foto: Flickr

Dagvaarding vertalen door een juridisch vertaalbureau

Bij Buro Juridische Vertalers is een dagvaarding een veelvertaald juridisch document. Wat is nou eigenlijk een dagvaarding en hoe ziet deze er uit?

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een schriftelijke oproep waarin staat op welke datum en welk tijdstip iemand bij een bepaalde rechter moet komen. Dagvaardingen worden veelal uitgereikt door gerechtsdeurwaarders. Soms kan het voorkomen dat deze worden uitgereikt door een postbode. Een dagvaarding leidt in veel procedures de juridische procedure in en kan worden verdeeld in twee groepen:

 • Civiele dagvaarding
  wanneer iemand een geschil heeft met een ander persoon of bedrijf.
 • Strafrechtelijke dagvaarding
  wanneer iemand wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit.

De zaak schikken

De dagvaarding is een document dat ervoor zorgt dat een onafhankelijke rechter zich over een juridisch geschil of strafzaak buigt. Bij het uitbrengen van een dagvaarding worden de gedagvaarde partijen op de hoogte gebracht dat het geschil of het strafbare feit aan de rechter wordt voorgelegd. Het is tevens mogelijk voor de partijen om onderling tot een oplossing te komen. Hiervoor is tot de uitspraak van de civiele rechter of totdat een strafzaak aanvangt met een zitting de tijd om een schikking met elkaar te treffen.

Hoe ziet een dagvaarding er uit?

Binnen het strafrecht bevat een dagvaarding altijd het strafbare feit dat aan de verdachte ten laste wordt gelegd. Tevens staat hierin vermeld wanneer en waar het feit begaan zou zijn. Door middel van de dagvaarding roept de officier van justitie de verdachte op om op een bepaalde tijd voor een aangewezen strafrechter te verschijnen.

De dagvaarding in het civiel recht bevat een eis. Deze eis kan een geldsom, verbod of een verklaring van recht inhouden en de eis moet worden onderbouwd. De opbouw van een dagvaarding in een civiele zaak ziet er vaak als volgt uit:

Procedurele zaken

Ten eerste worden procedurele zaken aangehaald waaronder het benoemen van de gedaagde (1) en de eiser (2) en het aangeven van de bevoegde rechtbank (3).

 1. De gedaagde is mevrouw Pieters. 
 2. De eiser is meneer Hendriks. 
 3. Kantonrechter Amsterdam is bevoegd.

Vermelding van de gronden

Na de procedurele zaken komen de gronden aan de beurt. In de meeste gevallen begint dit met een feitelijke inleiding van wat er is gebeurd (1), het probleem dat zich voordoet (2) en de juridische grondslag van de vordering (3).

 1. Meneer Hendriks heeft op 1 maart 2015 afgesproken met mevrouw Pieters dat hij een carnavalskostuum zou leveren.
 2. Mevrouw Pieters heeft de factuur niet betaald.
 3. Dit is wanprestatie.

Verwacht verweer

Daarna wordt het verwachte verweer weergegeven (1), de reactie daarop (2) en het bewijsaanbod (3).

 1. Mevrouw Pieters zegt dat ik het carnavalskostuum nooit hebt geleverd en dat ze daarom de factuur niet betaald.
 2. Ik heb het carnavalskostuum wel degelijk geleverd. Hier is het verzendbewijs en de ontvangstbevestiging.
 3. Ik kan mijn stellingen bewijzen met de bijlagen mocht de rechter dit wenselijk achten.

Vermelding van de eis

Als laatste wordt de eis beschreven in de dagvaarding (1).

 1. Vanwege het voorgaande eis ik betaling van de openstaande factuur à 59 euro.

Dagvaarding vertalen door kundige vertaler

Stel nou dat mevrouw Pieters van buitenlandse afkomst is, dan is het aan te raden om de dagvaarding te laten vertalen.

Het vertalen van een dagvaarding of ander juridisch document kunt u het beste overlaten aan een specialist. Bij ons worden vertalingen van dergelijke documenten uitgevoerd door een juridisch vertaler die naast de opleiding als vertaler ook een juridische achtergrond heeft. Dit betekent dat onze vertalers niet alleen kennis hebben van de juiste terminologie en schrijfwijze; ze zijn ook op de hoogte van de ontwikkelingen op rechtsgebied.

Heeft u vragen of wilt u graag een vrijblijvende offerte aanvragen, neem dan contact met ons op.

Erfrecht: Nederlandse erfrechtregels in het buitenland

Wat is het erfrecht?

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of de successie regelt. Dit echt regelt dus wat er precies gebeurt met bezittingen en schulden van iemand wanneer deze komt te overlijden.

Indien je geen testament hebt laten opstellen, bepaalt het erfrecht wie je erfgenamen zijn en hoeveel zij van je erven. Wat onder andere door het erfrecht wordt bepaald, is dat alleen je echtgenoot of geregistreerd partner en je bloedverwanten kunnen erven van je. Alle regels van het erfrecht zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

Erven met testament

Heb je wel een testament opgesteld dan staat hierin vermeld hoe jij jouw erfenis verdeeld hebt onder de erfgenamen die jij hebt op laten schrijven.

Het langstlevende testament is het meest voorkomende testament. De reden dat dit type testament is gemaakt, is om de langstlevende partner te beschermen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat de verzorgingsgedachte die uit een langstlevende testament blijkt, voorrang heeft op het recht van de kinderen op hun wettelijk erfdeel. Kinderen hebben in dit geval pas recht op hun erfdeel wanneer de langstlevende overlijdt. Deze manier van werken voorkomt dat de langstlevende in problemen raakt als kinderen hun erfdeel opeisen.

Erven zonder testament

Hoe zit dat wanneer je niet over een testament beschikt? Zonder testament en zonder aangewezen erfgenamen bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Er zijn vier groepen wettelijke erfgenamen en de wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Dit betekent dat je niet alleen recht hebt op een deel van de erfenis, maar dat je ook verantwoordelijk bent voor de afwikkeling hiervan. Zijn er in geen van deze vier groepen nog erfgenamen, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

 1. echtgenoot of geregistreerd partner en eigen kinderen
 2. ouders, broers en zussen
 3. grootouders
 4. overgrootouders

Samenwonen en erven

Woon je samen zonder testament dan kun je niet van elkaar erven. In het samenlevingscontract kan wel worden aangegeven dat bezittingen na het overlijden van de een naar de ander gaan.

Kinderen en het erfrecht

Binnen het erfrecht hebben kinderen een speciale positie. Er is bepaald dat kinderen ten allen tijde recht hebben op hun wettelijk erfdeel van hun ouders. Hierbij maakt het niet uit of er sprake is van een goede of een slechte relatie met de ouders.

Erven en wonen in het buitenland

Tot zover is alles vrij duidelijk. Maar welke regels gelden er wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt en bijvoorbeeld in een ander land woont? Het spreekt voor zich dat elk land zijn eigen erfrechtregels en eigen internationale rechtregels heeft. Deze internationale rechtregels bepalen volgens welk nationaal recht de erfenis of een deel hiervan moet worden afgehandeld. Het kan voorkomen dat landen elkaars regels tegenspreken en bijvoorbeeld je huis onder het erfrecht van het buitenlandse land waar je woont valt en je bezittingen onder het Nederlandse erfrecht.

Nederlandse erfrechtregels in buitenland

Hieronder vind je de Nederlandse internationale rechtregels voor het erfrecht in het buitenland.

Eigen rechtskeuze

Je kunt zelf een rechtskeuze maken in je testament waarbij je twee keuzes hebt:

 • óf je kiest het recht van het land van jouw nationaliteit
 • óf je kiest het recht van het land waar je woont

Kies je voor het recht van het land van jouw nationaliteit dan heb je ook nog de keuze tussen de nationaliteit die je op dat moment hebt en de nationaliteit die je bij je overlijden hebt. Bij het recht van het land waar je woont, kun je kiezen tussen de woonplaats die je op dat moment hebt en de woonplaats op het moment van overlijden.

Wonen in land van nationaliteit

Woonde je in het land van je nationaliteit op het moment dat je overlijdt, dan geldt het erfrecht van dat land.

Iemand die bijvoorbeeld de Franse nationaliteit heeft, in Frankrijk woont en overlijdt: hier is het Franse recht van toepassing.

Niet wonen in land van nationaliteit

Het kan voorkomen dat de plaats waar de overledene woonde op het moment van overlijden niet ligt in het land van zijn nationaliteit. Als de overledene minder dan vijf jaar in het land woonde dan gelden de regels van het land van de nationaliteit van de overledene. Heeft de overledene langer dan vijf jaar in het land gewoond, dan zijn de regels van het land van zijn laatste verblijfplaats van toepassing.

Overlijdt iemand met de Duitse nationaliteit die twee jaar in Nederland woont, dan is het Duitse erfrecht van toepassing. Als deze persoon zeven jaar in Nederland woont en overlijdt, dan is het Nederlandse erfrecht van toepassing.

Nauwere banden met ander woonland of land waarvan nationaliteit is

Een andere regel is dat als de overledene nauwere banden heeft met een ander land dan zijn nationaliteit of zijn laatste verblijfplaats, de regels van dat land van toepassing zijn. Onder nauwere banden verstaan we bezittingen, huwelijk, regelmatig verblijf en sociale contacten.

Iemand met de Spaanse nationaliteit woont al 35 jaar in België, maar werkt in Nederland. Daarnaast maakt deze persoon gebruik van een Nederlandse bank, is getrouwd met een Nederlander en heeft een sociaal leven in Nederland. In dit geval gelden de Nederlandse regels.

Belangrijke documenten laten vertalen

Heb je te maken met erfrecht in het buitenland? Dan is het aan te bevelen om gebruik te maken van een kundig en ervaren vertaalbureau. Buro Juridische Vertalers werkt uitsluitend met moedertaalvertalers die beschikken over diepgaande juridische kennis van zowel Nederland als hun moederland. Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

Foto: Flickr

Consumentenrecht: rechten en plichten van de consument

Iemand die een overeenkomst sluit met een ondernemer of met een bedrijf en niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noemen we een consument. In de praktijk hebben consumenten vaak niet de mogelijkheid te onderhandelen over de inhoud van de gesloten overeenkomst. Wordt deze overeenkomst ook daadwerkelijk gesloten dan wordt dit een consumentenkoop genoemd.

Wat is consumentenrecht?

De rechten en plichten van de consument worden geregeld in het consumentenrecht. De regels die in het consumentenrecht neergelegd zijn, geven de consument extra bescherming tegen onredelijke voorwaarden in de gesloten overeenkomst met de professionele partij. Denk aan overeenkomsten als een koop in de winkel, een koop op het internet of bijvoorbeeld de aankoop van een reis.

Extra bescherming

Deze extra bescherming voor de consument is nodig omdat de consument bij het sluiten van een overeenkomst met een professionele partij vaak de ‘zwakkere partij’ is. De regels van het consumentenrecht zijn vooral gericht op de relatie tussen een consument en de professionele partij.

Dwingend recht

Daarnaast zijn de meeste regels dwingend recht. Dit houdt in dat er niet van deze regels mag worden afgeweken ten nadele van de consument. We zien soms dat bedrijven toch van deze regels afwijken via bijvoorbeeld de algemene voorwaarden. Is dit het geval, dan zijn deze voorwaarden niet rechtsgeldig.

Wordt er door de professionele partij toch afgeweken van deze dwingende regels, dan kan de consument een enkele mededeling doen aan de verkoper of aan de dienstverlener om de afwijking ongedaan te maken.

Voorbeeld: defecte televisie

Koopt u als consument bijvoorbeeld een nieuwe televisie, dan heeft u recht op een deugdelijk apparaat. Werkt de televisie niet bij thuiskomt, dan is er sprake van een wanprestatie. De consument heeft dan recht op kosteloze reparatie of vervanging van de televisie. Om voor reparatie of vervanging in aanmerking te komen, dient men eerst de verkoper in gebreke te stellen.

In gebreke stellen

Om de verkoper in gebreke te stellen, stuurt u deze een (aangetekende) brief waarin u eist dat het product binnen een redelijke termijn wordt vervangen of gerepareerd. Wanneer de verkoper hier niet aan kan of wil voldoen kunt u de overeenkomst ontbinden of een schadevergoeding eisen.

Over de grens

De consument koopt steeds vaker over de grens. Wie heeft er op de dag van vandaag geen online aankoop gedaan in het buitenland? Bijvoorbeeld een CD op Amazon, een boek uit Frankrijk of een apparaat uit België. Wat te doen wanneer een dergelijk product kapot gaat of ondeugdelijk blijkt te zijn en de professionele partij deze niet wil terugnemen of vervangen? U kunt dan contact opnemen met een van de Europese consumentencentra. Zij kunnen u informeren en advies geven.

Juridische vertalingen

Bij geschillen met buitenlandse partijen is het vaak noodzakelijk dat er gecorrespondeerd wordt in de taal van het desbetreffende land. Buro Juridische Vertalers heeft de juiste juridische kennis en kan helpen met juridische vertalingen van en naar alle talen.

Foto: Flickr

Faillissementsrecht: wat is het en hoe kan Buro Juridische Vertalers u helpen?

Het kan elke ondernemer overkomen: financiële problemen in de onderneming. Het kan niet alleen uw eigen organisatie treffen, maar ook bijvoorbeeld die van uw leverancier of afnemer. U werkt jarenlang om uw bedrijf daar te brengen waar deze zich nu bevindt en dan raakt u in de financiële misère. Veelal liggen de oorzaken ook nog eens buiten de macht van de ondernemer. Bijvoorbeeld klanten die niet of met grote moeite afspraken nakomen of facturen betalen of juist leveranciers of afnemers die zelf failliet gaan.

Wat is insolventie?

U kunt dan te maken krijgen met insolventie. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in? In Europa is insolventie de meest overkoepelende term om alle mogelijke regelingen voor het financieel onvermogen van ondernemingen en particulieren te benoemen. Het woord insolventie is afgeleid van het Latijnse werkwoord solvere, oftewel betalen. Omdat het prefix in- gebruikt wordt, betekent het dus letterlijk: niet betalen.

Wat is het faillissementsrecht?

Zowel Nederland als België hebben allebei drie verschillende insolventieregelingen, waarvan het faillissementsrecht de meest bekende is. Het faillissementsrecht dient en beschermt de belangen van schuldeisers en hun schuldenaars wanneer deze laatsten niet bereid of niet in staat zijn hun schulden te betalen. Het faillissementsrecht is alleen van toepassing op schuldenaars die natuurlijke personen zijn. Om failliet te worden verklaard moet de schuldenaar een faillissementshandeling hebben verricht.

Is een faillissement te voorkomen?

Er zijn talloze oorzaken die de financiën binnen uw bedrijf flink onder druk kunnen zetten. Denk hierbij aan een veranderende markt, minder opdrachten of ziekte. Om een faillietsverklaring te kunnen voorkomen kunt u bijvoorbeeld een juridisch partner inschakelen die u kan adviseren over mogelijkheden als surseance van betaling of het aanbieden van een crediteurenakkoord.

Wie kan failliet verklaard worden?

De wet zegt dat in principe iedereen die een schuld heeft failliet kan worden verklaard. Dit houdt in dat zowel rechtspersonen als natuurlijke personen failliet verklaard kunnen worden. Voorbeelden zijn vennootschappen, stichtingen, verenigingen, maar ook minder- en meerderjarige personen.

Failissementsdocumenten vertalen

Naast bedrijven in Nederland of bedrijven met vestigingen in meerdere landen, kunnen ook gewone mensen te maken krijgen met een faillissement.

Woont u in Duitsland, maar werkt u in Nederland dan ligt het voor de hand dat een faillissement in Duitsland wordt aangevraagd en behandeld. Aangezien dergelijke zaken een grote impact kunnen hebben op zowel de persoon zelf als op zijn of haar bedrijf, is het van belang dat u volledig op de hoogte bent van wat er gaande is. Daarbij kan het noodzakelijk zijn om bepaalde documenten kundig te laten vertalen door een gespecialiseerd vertaalbureau. U kunt hierbij denken aan documenten als:

 • Faillietaanvragen
 • Faillietverklaringen
 • Schuldsaneringsregelingen
 • Surseance-akkoorden
 • Schuldvorderingen
 • Crediteurenakkoorden

Vakkundige juridische vertalers

Een gemaakte fout bij het juridisch vertalen van dergelijke belangrijke documenten kan grote gevolgen hebben. Daarom werk Buro Juridische Vertalers uitsluitend met gespecialiseerde juridische vertalers die naar hun moedertaal vertalen. U kunt bij ons terecht voor het laten vertalen van juridische documenten vanuit en naar alle talen.

Klik hier om meer informatie aan te vragen over het laten vertalen van juridische documenten of om direct een vrijblijvende offerte aan te vragen.

Hulp bij het vertalen van juridische documenten bij letselschade

Voor slachtoffers van een aanrijding in het verkeer, een bedrijfsongeval of bijvoorbeeld een medische fout staat de wereld op z’n kop. Letsel kan tot flinke problemen leiden en niet alleen lichamelijke problemen. Na een ongeval is het mogelijk dat er medische kosten aan te pas komen, verlies van inkomen of reiskosten. Tel al deze kosten bij elkaar op en ze kunnen in korte tijd aardig oplopen.

Materiële en immateriële kosten

Bij letselschade maken we een onderscheid tussen materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken zoals schade aan de auto, fiets of kleding. Daarnaast zijn misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis en kosten om een huishoudelijke hulp in te schakelen ook materiële schade.

Naast de materiële schade is er ook immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, voor pijn, verlittekening en gederfde levensvreugde. De hoogte van deze smartengeldvergoeding is afhankelijk van het soort letsel, de duur en ernst van het letsel, de beperkingen die voortvloeien uit het letsel, het beroep, de leeftijd en andere factoren.

Letselschade in het buitenland

Letselschade oplopen in het eigen land is al vervelend genoeg. Maar als dit gebeurt in het buitenland wordt het een nog ingewikkelder verhaal. De wetten zijn anders, net als de gewoonten en de taal. De letselschadeprocedure wordt er hierdoor niet eenvoudiger op.

Buitenlandse wet van toepassing

Over het algemeen is het zo dat de wet van het land waar het letsel is opgelopen van toepassing is. Is er dus letselschade in het buitenland opgelopen, dan moet voor de afhandeling van de schadevergoeding beroep gedaan worden op de wetgeving van dit land. Gebeten door een hond in Frankrijk? Dan zijn de Franse wetten van toepassing. Een auto-ongeluk gehad in Duitsland? Dan moeten de Duitse wetten gevolgd worden om een schadevergoeding te claimen.

Letselschade verhalen

Verschillende intermediairs en verzekeringsmaatschappijen kunnen helpen bij het verhalen van letselschade op de tegenpartij. Dit wordt over het algemeen samen gedaan met verschillende partners die allen zijn gespecialiseerd in hun vakgebied.

Taalbarrière doorbreken

Bij het verhalen van schade in het buitenland is er vaak sprake van een taalbarrière. Daarom kan het van groot belang zijn om een gespecialiseerd juridisch vertaalbureau in te schakelen. Vertalers met de juiste kennis en kunde op dit gebied kunnen helpen bij het vertalen van documenten als schadeformulieren, getuigenverklaringen en andere juridische documenten die nodig zijn bij het claimen van de schadevergoeding.

Buro Juridische Vertalers helpt verzekeraars, intermediairs en letselschadejuristen en -advocaten bij het vertalen van de meest uiteenlopende juridische teksten voor elke letselschadezaak in elke gewenste taal.

Juridische vertalingen binnen het ondernemingsrecht

Wat is het ondernemingsrecht?

Het ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht en houdt zich voornamelijk bezig met bedrijven met winstoogmerk: de ondernemer. Kort gezegd, het is het rechtsgebied waarbinnen de vragen van (startende) ondernemers worden beantwoord.

Welke rechtsvorm kies je voor je bedrijf? Heb je algemene voorwaarden nodig, en zo ja moeten deze ook vertaald worden in de taal van het land waarbinnen je je diensten aanbiedt? Hoe beperk je als ondernemer aansprakelijkheden? Al dit soort vragen dienen beantwoord te worden binnen het ondernemingsrecht.

Ondernemen in het buitenland

Doe je zaken in het buitenland, dan moeten bepaalde kwesties die binnen het ondernemingsrecht aan bod komen in een andere taal worden vertaald. Denk hierbij aan leveringscontracten, oprichtingsstatuten en bijvoorbeeld de algemene voorwaarden.

Het vertalen van de kleine letters

Daarnaast gaat het in juridische teksten vaak om de kleine letters. Bij internationaal ondernemen zijn deze kleine letters meestal niet in het Nederlands geschreven. Om toch precies te weten waar je als ondernemer aan toe bent met je internationale zakenpartner, is het handig om ook de expertise van een juridische vertaalpartner in te zetten.

Juridische documenten vertalen

De vertalers van Buro Juridische Vertalers zijn gespecialiseerd in het vertalen van juridische documenten en het vertolken van juridische kwesties. Daarbij hebben ze niet alleen kennis van het Nederlands ondernemingsrecht, maar ook van de wetten en regels die gelden in het desbetreffende land.

Uitgebreid netwerk van juridische vertalers

Wij maken gebruik van een groot netwerk van vertalers zodat we voor vrijwel elke talencombinatie een ervaren en native speaker juridische vertaler kunnen inschakelen. Zo blijven ook de buitenlandse kleine letters begrijpelijk voor iedereen.

Veel vertaalde documenten binnen het ondernemingsrecht

Buro Juridische Vertalers vertaalt onder andere de volgende juridische documenten binnen het ondernemingsrecht:

 • Akten van oprichting/statutenwijziging voor besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en andere ondernemingsvormen
 • Akten van oprichting/statutenwijziging voor verenigingen en stichtingen
 • Akten van aandelenoverdracht
 • Certificeringen
 • Leveringscontracten
 • Algemene voorwaarden
 • Strategische plannen

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Als je meer wilt weten over het laten vertalen van dergelijke juridische vertalingen door de ervaren vertalers van Buro Juridische Vertalers, neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte voor een vertaalopdracht aan.

In welke taal moet een arbeidscontract worden opgesteld?

In Nederland zijn veel werknemers van buitenlandse afkomst werkzaam. Een deel van deze werknemers is de Nederlands taal niet of maar gedeeltelijk machtig. In welke taal moet je een arbeidscontract opstellen als je te maken hebt met werknemers die de Nederlandse taal niet beheersen?

Geen verplichting

Er is geen wet die voorschrijft in welke taal een arbeidscontract of arbeidsovereenkomst opgesteld moet zijn. Ook is het niet verplicht om een contract te laten vertalen. Ga je als werkgever een contract ondertekenen met een toekomstige werknemer dan moet de wil er zijn van de werknemer om het contract aan te gaan onder de voorwaarden die beide partijen hebben afgesproken tijdens de sollicitatieprocedure. Is het contract opgesteld in de Nederlandse taal voor een werknemer die deze taal niet beheerst, dan is het wel aan te raden om als werkgever de inhoud van het contract mondeling toe te lichten.

Werkgeversinstructies: een ander verhaal

We praten over een geheel andere kwestie als het gaat om werkgevers- en veiligheidsinstructies. In bijvoorbeeld de schoonmaakbranche of de fabriekssector hebben bedrijven vaak te maken met bedienings- en veiligheidsinstructies. Ook hiervoor geldt geen wettelijke verplichting om deze documenten te laten vertalen in een andere taal. Maar wat gebeurt er als de werkgever de instructies niet (goed) begrijpt?

Voorbeeld: een werknemer die de Nederlandse taal niet machtig is, heeft Nederlandse werkinstructies gekregen van zijn werkgever. In de fabriekshal moet hij chemische stoffen verwerken in een van de mengmachines. Doordat hij de verkeerde chemicaliën heeft gebruikt ontstaat er een ontploffing en loopt hij letsel op.

Door het niet begrijpen van de instructies kunnen deze ook niet correct worden nageleefd en leidt dit tot werkgeversaansprakelijkheid, in dit geval de schending van de zorgplicht.

Voldoen aan zorgplicht

In het Burgerlijk Wetboek, artikel 7:658, is namelijk te lezen dat er een ruime zorgplicht ligt bij de werkgever voor de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkplek, middelen en werktuigen waarmee wordt gewerkt, dienen ingericht te zijn ter voorkoming van schade. Daarnaast dient personeel voldoende te worden geïnstrueerd én de nakoming en naleving van deze maatregelen moet worden gecontroleerd. Dit betekent dus ook dat het voor elke werknemer duidelijk moet zijn wat de werkgevers- en veiligheidsinstructies zijn. Komt de werkgever deze zorgplicht niet na, dan stelt de wet als sanctie dat de werkgever aansprakelijk is voor de eventuele schade van de werknemer.

Arbeidscontract vertalen

Heb je als werkgever werknemers in dienst die de Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen, dan is het laten vertalen van dergelijke documentatie een absolute must. Op deze manier verklein je de kans op werkgeversaansprakelijkheid én vergroot je een correcte naleving van de instructies en dus minder kans op ongevallen op de werkvloer.

Het is dus van belang dat werkgevers rekening houden met werknemers die de Nederlandse taal niet of niet voldoende beheersen, zowel bij het aangaan van een overeenkomst als bij het uitdelen van belangrijke instructies. Buro Juridische Vertalers is gespecialiseerd in het vertalen van juridische documenten zoals arbeidsovereenkomsten, vaststellingsovereenkomsten en beëindiging van contracten. Bij het vertalen van technische documenten, zoals werkgeversinstructies en veiligheidsdocumenten, kan Buro Technische Vertalers u uitstekend van dienst zijn.

Algemene voorwaarden vertalen: ja of nee?

Denk je erover om je producten of diensten in het buitenland aan te bieden? Melden zich geregeld buitenlandse bezoekers op je website? Zodra je zaken gaat doen met het buitenland is het handig om ook je algemene voorwaarden in de officiële taal van het desbetreffende land te laten vertalen.

Algemene voorwaarden in het Engels

Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat de rechten en plichten van beide partijen duidelijk zijn vastgelegd. Dit om eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. Algemene voorwaarden dienen voor de wederpartij begrijpelijk te zijn. Potentiële klanten die jouw voorwaarden niet kunnen lezen, zullen ook niet zo snel geneigd zijn deze te accepteren bij bijvoorbeeld een online aankoop. Een vertaling van de algemene voorwaarden in het Engels is dus ten zeerste aan te raden.

Ga je de Spaanse markt bedienen dan is het  juist slim om de algemene voorwaarden in het Spaans te laten vertalen. Tenzij je zeker weet dat jouw Spaanse klanten goed uit de voeten kunnen in het Engels, dan volstaan Engelstalige voorwaarden.

Begrijpelijke taal

In het algemeen geldt er geen taaleis voor algemene voorwaarden zolang de wederpartij maar snapt wat er in staat. Toch heeft een enkel land strengere eisen wat betreft vertalingen. In Québec in Canada zegt de wet dat contracten in het Frans vertaald moeten zijn. Toch hanteert Frankrijk zelf deze eis niet. Doe je zaken in Québec dan is dit op te lossen door in het contract op te nemen dat beide partijen akkoord gaan met een Engelstalige tekst. Let wel dat deze zin in het Frans moet staan.

Welk recht is van toepassing?

Houd er rekening mee dat je vastlegt welk recht van toepassing is. Bij de algemene voorwaarden in Canada is niet automatisch ook het Canadees recht van toepassing. De algemene voorwaarden blijven een Nederlands juridisch document mits je de zin ‘Nederlands recht is van toepassing’ vertaald in het Engels: ‘Dutch law applies to these terms and conditions’.

Algemene voorwaarden vertalen

Bij het vertalen van algemene voorwaarden komt flink wat kijken als je wilt dat jouw voorwaarden professioneel overkomen bij je klant. Algemene voorwaarden bestaan uit nogal wat juridische termen. Het is daarom van belang om een professioneel vertaalbureau in te schakelen dat er voor zorgt dat het juridisch jargon op een begrijpelijke wijze vertaald wordt. De vertalers van Buro Juridische Vertalers zijn volledig op de hoogte van de buitenlandse rechtssystemen en zijn native speakers. Wil je je algemene voorwaarden vertalen vanuit het Nederlands of Engels naar het Duits, Frans, Spaans of andere taal? Wij vertalen van en naar ieder taal. Neem vrijblijvend contact met ons op.